Ger nycklar till förståelse

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Skolan måste upptäcka varje elevs enskilda behov för att kunna göra vardagen hanterbar. Det är en av utgångspunkterna i en ny bok om adhd och autism i skolan.

AUTISM OCH ADHD I SKOLAN – Handbok<br />i tydliggörande pedagogik<br />Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren<br />och Malin Reuterswärd<br />Natur &amp; Kultur

Det här är en praktisk handbok som lyfter fram begreppet tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, handlingar och situationer begripliga och hanterbara. För att inte funktionsnedsättningar ska bli ett funktionshinder kan vi ta hjälp av olika anpassningsnycklar, som låser upp hinder som uppstår i lärmiljöer och lärsituationer för elever med autism och adhd.

Boken inleds med en generell beskrivning om vad som utmärker autism och adhd, där små informationsrutor ger oss en inblick i och förståelse för hur det är att ”vara i elevens skor”. För detta krävs en funktionskompetens hos oss som möter eleverna, det vill säga att kunna identifiera, analysera och förstå elevens situation. Författarna menar att en diagnos kan låsa upp första dörren till insikt om anpassningar och stöd, men det räcker inte. Vi behöver hitta nycklarna till varje enskild elevs behov för att göra skolan begriplig och hanterbar. Därför blir det också viktigt att urskilja elevens starka funktionsförmågor, vilket ytterligare kan bidra med nycklar. Det är också viktigt att vi ser oss själva som ett verktyg, annars hjälper det inte hur många kartläggningar vi gör.

Här finns många konkreta exempel på metoder, tips och idéer för att tänka ut nya arbetssätt utifrån den tydliggörande pedagogiken. Ett kapitel tar upp en form av kartläggningsmaterial där eleven själv är väldigt delaktig och där man tar hjälp av sokratiska samtal för att öka förståelsen, både hos läraren och eleven. Eleven får även i samtalen stöd i att hitta sin egen motivation och inre drivkraft. Ett avsnitt som särskilt tilltalar mig är det om energistrategier och hur vi kan förvandla det till en friskfaktor. Hur kan vi hjälpa eleven att bli mer medveten om sin egen ork och att hitta strategier för att klara av skoldagen utan att energin tar helt slut?

Vill man fördjupa sig i ämnet kan man gå in på hemsidan som är kopplad till boken och läsa mer om checklistor och kollegialt lärande. I slutet av boken tas arbetet kring samsyn och samarbete med föräldrar upp. En nog så viktig poäng författarna för fram är att skolan inte kan bestämma över vad föräldrarna ska göra med sitt barn och föräldrarna bestämmer inte över vad som ska göras i skolan. Det kan nog alla och envar skriva under på. Däremot har hem och skola ett gemensamt mål: det ska gå bra för barnet.