Så mycket av budgeten går till skolan – punkt för punkt

Kommunerna får 5,1 miljarder kronor extra till skola och förskola på grund av den ekonomiska krisen de närmaste tre åren.
Under 2024 är den summan 2,12 miljarder kronor.
Här är nyheterna i regeringens budgetproposition.

Förstärkningen av de så kallade generella statsbidragen till kommunerna är den största ökningen i budgetpropositionen.

  • Förstärkning av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling: 850 miljoner kronor.

Det innebär att bidraget uppgår till nära 7,5 miljarder kronor under 2024. Det har tidigare kallats likvärdighetsbidraget, men byter namn till kunskapsbidraget., och kommer 2024 uppgå till nära 7,5 miljarder kronor. Det är pengar som skolorna kan använda för att bland annat sätta in tidiga stödinsatser, fler särskilda undervisningsgrupper och anställa fler speciallärare.

  • Inköp av böcker till skolorna: 179 miljoner kronor.

Detta är en del lässatsningen och riktar sig mestadels till att skolorna ska kunna köpa in mer fack- och skönlitteratur till eleverna. I summan ingår dock också satsningar på läs- och skrivutveckling samt matematik, men skolminister Lotta Edholm har tidigare sagt till Vi Lärare att huvuddelen av de 179 miljoner under 2024 går till inköp av böcker till skolorna.

  • Medel till Svenska barnboksinstitutet: 6 miljoner kronor.

Detta är också en del av lässatsningen och ska stärka barnboksinstitutets arbete med att jobba med god litteratur för barn och unga.

  • Framtagande av läslistor: 2 miljoner kronor

Pengarna ska gå till ett arbete med att lista förslag på böcker som lärare ska kunna använda i undervisningen. Detta är också en del i lässatsningen.

  • Kartläggning av skolbibliotek: 1,2 miljoner.

Det här är starten för att nå bemannade skolbibliotek i alla skolor. Pengarna går till att under 2024 kartlägga vilka skolor som har bemannade skolbibliotek och var nya måste skapas.

  • Bättre arbetsvillkor för lärare som arbetar i skolor med socioekonomiska utmaningar: 165 miljoner kronor.

2024 blir första året av tre då regeringen tillför 165 miljoner extra för att skolor i socioekonomiskt utsatta områden ska kunna minska personalomsättningen, eller anställa fler lärare eller annan personal för att avlasta befintliga lärare i skolorna. Syftet är att skapa bättre arbetsmiljö.

  • Påskynda införandet av centralt rättade nationella prov: 133 miljoner.

Regeringen ser stora skillnader i hur olika lärare bedömer de nationella proven och vill införa centralt rättade prov tidigare än beräknat. Pengarna går till att under 2024 arbeta mer intensivt med att införa digitala och centralt rättade nationella prov.

  • Medel till Skolverket för att se över uppföljningen av elevers svenskkunskaper tidigt i livet: 10 miljoner kronor.

Skolverket får i uppdrag att se över om de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass och bedömningsstöden i årskurs ett kan förbättras. Syftet är att få en fördjupad bild av elevens kunskaper och få ett bättre stöd i vad eleven behöver för att utvecklas.

  • Ökad insyn i skolorna: 56,5 miljoner kronor.

Det blir ökade kostnader när insynen i komunala och och fristående skolor ska öka. De här pengarna ska framför allt gå till Skolverket, Skolinspektionen, SCB och kommunerna.

LÄS MER:

Storsatsning på läsning i regeringens nya budget

Nytt statsbidrag – efter lärarnas krav