Arbetsmiljöverket granskar smittspridning i skolan

Arbetsmiljöverket inleder en riktad tillsyn för att kontrollera skolans arbete mot smittspridning. Bilden är ett montage.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Arbetsmiljöverket har på uppdrag av regeringen påbörjat en riktad tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19 av grund-och gymnasieskolor runt om i landet.

– Vi fokuserar vår riktade tillsyn på utsatta branscher där det sker många mänskliga kontakter och är svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra. Skolan är ett exempel på sådan arbetsplats och vi kommer nu att kontrollera så att arbetsgivarna arbetar förebyggande för att minska smittspridning där, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Utöver de inspektioner som påbörjades redan vid årsskiftet mot städföretag, fastighetsskötare och restauranger som levererar hämtmat har myndigheten sedan i mars påbörjat inspektioner på ett antal större byggprojekt och i skolor.

Vid inspektionerna i skolan kontrolleras arbetsgivarnas förebyggande arbete mot smittspridning på arbetsplatserna, till exempel genom att myndigheten undersöker personalens och elevernas arbetsmiljö och bedömer riskerna för att smittas av viruset i arbetet.

– Inspektionerna kommer att genomföras digitalt i första hand. En anledning till detta är till exempel att vi inte ska bidra till smittrisk. Ofta skickar vi ett samtalsstöd till skolan inför inspektionen som vi sedan tillsammans går igenom för att säkerställa att arbetsgivaren sett över smittrisken och vidtagit nödvändiga åtgärder, säger Elin Löfström-Engdahl.

| Foto: Privat

Distansarbete när det fungerar, ändrade scheman för att undvika trängsel, både på plats och i kollektivtrafiken, och avståndsmarkeringar i golvet där trängsel riskerar att uppstå är exempel på några av de åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning. Andra exempel är att klasser delas upp och vissa moment genomförs utomhus.

Det är också viktigt att skolan i sin undersökning av arbetsmiljön ser över ventilationen och det är bra att vädra ut mellan lektionerna. Utöver det ska alla som är sjuka eller har en familjemedlem med bekräftad covid-19 ska stanna hemma. Skolan är en samhällsviktig verksamhet och både elever och anställdas arbetsmiljö, ingen ska behöva bli smittad på jobbet, fortsätter hon.

– Vi vet från andra branscher där vi har hunnit genomföra fler inspektioner att många vidtar åtgärder men missar i sitt förarbete och i sina riskbedömningar. Man kanske har fått en riskbedömning från en central organisation men man har inte anpassat den lokalt. Det gör att man riskerar att vidta åtgärder som inte fungerar på det lokala arbetsstället och också den stora risken, man missar att vidta åtgärder som behövs.

– Det är väldigt viktigt att man i samverkan skyddsombud och arbetsgivare ser över riskbedömningarna och vart det finns moment där det förekommer smittrisk, man behöver också fundera på om man har elever och lärare i riskgrupp för covid-19. I sådana fall kan ytterligare anpassningar behöva göras för dessa individer, säger Elin Löfström-Engdahl.

Preliminära siffror visar att det under 2020 inkom 19 800 anmälningar om arbetssjukdom till Arbetsmiljöverket. Det en ökning med 86 procent jämfört med samma period 2019.

Vård och omsorgspersonal är den yrkesgrupp som har drabbats värst, men även inom skolan har anmälningarna ökat. Under 2020 gjordes 1 320 anmälningar om arbetssjukdom inom skolan. Det är 121 fler jämfört med samma period förra året, enligt myndigheten.

– Förmodligen kommer det att ske ytterligare ökning 2021. Eftersom skolans verksamhet varit fortsatt öppen under 2020 kan det vara en eftersläpning av olika utmaningar i arbetet som leder till sjukdom och som då kan anmälas, säger Ann Ponton Klevestedt, chef på Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet.

Arbetssjukdomar som beror på kemiska och biologiska faktorer, där smitta ingår, är den huvudsakliga orsaken till ökningen. Andra anmälda arbetssjukdomar, till exempel de som orsakas av organisatoriska och sociala faktorer, ergonomiska eller fysikaliska, som buller och vibrationer, har däremot minskat.

Oavsett betonar Ann Ponton Klevestedt vikten av att arbetsgivare gör sitt yttersta för att minska smittspridningen på arbetsplatserna i väntan på vaccin.

– Som vid alla utmaningar så är det arbetsgivarens ansvar att systematiskt se över de risker som finns och sedan, tillsammans med medarbetarna, vidta de mått och steg som behövs för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det är arbetsgivarens ansvar att hålla det systematiska arbetsmiljöarbetet levande och aktivt hela tiden. Det är stora utmaningar, men också väldigt viktigt för att ha friska och starka medarbetare som kan göra ett så bra jobb som möjligt.

Ann Ponton Klevestedt.

En sjukdom räknas som arbetssjukdom om den har uppkommit under arbetstid eller till följd av arbete. Enligt Arbetsmiljöverkets preliminära siffor ökade anmälda arbetssjukdomarna inom vård, omsorg och sociala tjänster med 308 procent under 2020. Inom utbildning var motsvarade siffra 9 procent.

Flera andra yrkesområden minskade däremot antalet anmälda arbetssjukdomar. Inom hotell- och restaurangverksamhet minskade anmälningarna med 33 procent, och inom kultur-, nöje- och fritidsbranschen minskade de med 31 procent.

– En förklaring kan vara att det under pandemiåret 2020 är många branscher som har tvingats minskat sin verksamhet på grund av nedstängningar och nedskärningar. Skolan har däremot varit uppe och rullat hela tiden, men med helt nya förutsättningar som har gett stora utmaningar i hur man ska bedriva sin verksamhet, säger Ann Ponton Klevestedt.

Majoriteten av anmälningarna, 14 881, rör kvinnor. Det är en ökning med 119 procent jämfört med förra året. För män ligger ökningen på 28 procent, med 4 931 anmälningar.

Den dramatiska ökningen av anmälningar om arbetssjukdom, och skillnaden mellan män och kvinnor, kan till stor del förklaras av den pågående pandemin. Många anmälningar är kopplade till covid-19 och gäller medarbetare inom kvinnodominerade branscher som vård, omsorg och sociala tjänster, enligt Arbetsmiljöverket.

Preliminärt inträffade 24 arbetsolyckor som slutade i dödsfall under 2020. Det är en minskning med 12 stycken jämfört med 2019. Statistiken visar också att de anmälda arbetsolyckorna har minskat något under 2020.