Skolupprop – här får ministern över 20 000 namnunderskrifter

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Skolministern fick ta emot över 20 000 namnunderskifter med krav om mer resurser, bättre arbetsmiljö, och ökat statligt ansvar.
– Det är tydligt att svensk skola i dag saknar bred politisk samsyn och att partierna helt enkelt måste börja där, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

På onsdagen anlände lärarfacken gemensamt till Utbildningsdepartementet för att uppvakta skolminister Lotta Edholm (L). Med sig hade man 20 058 namnunderskrifter på en fem meter lång rulle. Dessutom överräcktes en guldinramad tavla med budskapet ”Livet är inte rättvist men skolan måste bli”, med det klassiska tillägget ”Låt stå”.

– Vi framförde de huvudkrav som 320 000 medlemmar, lärare och rektorer, samt ytterligare 20 000 personer ställt sig bakom. Nämligen att staten måste ta huvudansvaret för en likvärdig finansiering och kvalitet. Därtill kräver vi mer resurser, vi kan på olika sätt visa att skolan är underfinansierad, säger Johanna Jaara Åstrand.

Politisk samsyn

Under mötet radade hon upp en rad argument och exempel som motiverar kraven och förklarade vilka konsekvenser den bristande likvärdigheten får för elever och lärare. Vidare manade lärarfacken till politisk samsyn och poängterade vikten av att ta beslut.

– Under de två föregående mandatperioderna har det varit olika försök till samling, både för läraryrket och för fler lärare. Vi uppmanar nu Lotta Edholm att vara den som går i bräschen för den första svenska politiska samlingen för en likvärdig skola. Där var vi tydliga med att den behöver omfatta alla partier för samsyn och långsiktighet. En del av problematiken är ju att riktningen i värsta fall ändras vart fjärde år.

Skolminister Lotta Edholm med namnunderskrifterna på rullen som lämnades över av Ann-Charlotte Gavelin Rydman (Lärarförbundet Skolledare), Johanna Jaara Åstrand (Lärarförbundet) och Matz Nilsson (Sveriges skolledarförbund). Foto: Felix Lidéri

Tidö-avtalets skrivningar om att minska lärarnas arbetsbelastning var också föremål för diskussion. I det fallet tog skolministern själv upp behovet av att minska dokumentationsbördan.

– Hon lyfte också sådant regeringen är stolt över, både i budgeten och i Tidö-avtalet med exempelvis fler speciallärare. Men vi var tydliga med att alla exempel bara är på marginalen och kommer inte åt grundproblemet med den bristande likvärdigheten, det krävs systemförändringar.

”Bara på marginalen”

Vad skulle du säga att mötet gav?

– Skolministern lyssnade och var den första att konstatera att det inte ens i regeringen finns en samsyn i dag kring lösningen på likvärdighetsbristerna. Däremot lyfte hon det faktum att det finns en samsyn om att det råder en bristande likvärdighet, och att det är en viktig grundförutsättning.

Lotta Edholm förklarade att Thomas Perssons utredning om en statligt finansierad skola kommer att vara mycket viktig som underlag, inte minst för den utredning som regeringen ska tillsätta om en nationell skolpeng.

– Bara att man erkänner att det finns en likvärdighetsproblematik är ett stort politiskt steg framåt. Skolministern menade att våra krav som framfördes inte är orimliga på något sätt, utan att det är något som måste tas på allvar.

Föreslog nationell samling

Nämnde Lotta Edholm hur hon kommer arbeta för att möta upp till era krav?

– Nej, det ville hon återkomma till och det var då som vi föreslog en nationell samling för en likvärdig skola. Vi garanterade att vi kommer att tacka ja till en sådan inbjudan.

Gav mötet råg i ryggen för arbetet framåt inför bildandet av Sveriges Lärare?

– Jag känner att det här är ett bevis på att när vi agerar gemensamt, facken inom utbildning som Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare, blir mycket tydligare och att vi gör det som vi förväntar oss av politiken: Samordnar oss för att i vårt fall påverka långsiktig politik.