Det här gäller för nya fackförbundet Sveriges Lärare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Den 1 januari 2023 bildas det nya fackförbundet Sveriges Lärare. Medlemmar i Lärarnas Riksförbund blir automatiskt anslutna
till Sveriges Lärare. Det blir även medlemmar i Lärarförbundet.

Hur ser den övergripande strukturen ut?

Det etableras två helt nya fackförbund: Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Därtill bildas en gemensam förening som kallas Facken inom utbildning, vars syfte är att utgöra en stark stödstruktur för facklig och professionell samverkan mellan de ingående förbunden för att skapa ökad medlemsnytta.

Vad är Facken inom utbildning?

De två förbunden kommer att skapa en gemensam förening som kallas Facken inom utbildning. Föreningen ska utgöra en stark stödstruktur mellan de två förbunden som ska bidra till att skapa en förstärkt medlemsnytta. Facken inom utbildning ska bedriva verksamhet åt de ingående förbunden och ska bland annat tillhandahålla tidningsverksamhet, internationell samverkan, IT- och medlemssystem, erbjuda försäkringserbjudanden till de ingående förbundens medlemmar samt utifrån fastställt politiskt program bedriva politisk påverkan.

Hur ser organisationen för Sveriges Lärare ut?

Medlemmar i Sveriges Lärare kan engagera sig och göra sin röst hörd på arbetsplatsen, i den lokala skolformsföreningen samt lokalföreningen på kommunnivån och hela vägen upp i organisationen. För medlemmar som inte är anställda av en kommunal huvudman bildas en riksorganisation för privat sektor och möjlighet till att bilda friståendeföreningar samt en riksorganisation för medlemmar som jobba i staten och andra sektorer.

Vad innebär det här för mig som medlem?

För dig som medlem innebär det bland annat att den fackliga styrkan samlas inom ett förbund för samtliga lärare och studie- och yrkesvägledare. Alla legitimerade och behöriga lärare kommer att ingå i samma organisation och kan tillsammans driva på för de förändringar som behöver göras både på arbetsplatsen, inom huvudmannens organisation och nationellt.

Vad händer med min medlemsavgift?

Medlemsavgift från 1 januari 2023 och fram till kongressen 2024 blir 280 kr/månad för yrkesverksamma medlemmar. Medlemsavgift för studerandemedlemmar blir 0 kr/månad. Medlemsavgift för pensionärsmedlemmar och doktorander blir 65 kr/månad.

Vad innebär det här för mig som förtroendevald?

Kongresserna har beslutat om övergångsregler som beskriver hur olika förtroendemannaroller ska hanteras under en övergångsperiod. Alla förtroendevalda kommer att behålla sina uppdrag till dess att uppdraget löper ut. Det innebär att vissa uppdrag kommer att bemannas dubbelt under perioden. Övergångsreglerna gäller som längst till maj 2024.

Hur kommer det att fungera lokalt?

När den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2023 kommer de lokala styrelserna som finns i förbunden på huvudmannivå i dag att utgöra gemensam styrelse under den första perioden, som längst till den 30 juni 2023. Senast 31 maj 2023 genomförs årsmöte i lokalföreningen eller motsvarande där det då väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023.

Vad händer lokalt på min arbetsplats?

På din arbetsplats har du arbetsplatsombud/facklig förtroendeman och skyddsombud som företräder dig. Från den 1 januari 2023 kommer Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets styrelser/uppdrag att utgöra Sveriges Lärares styrelse/uppdrag till och med senast 30 juni 2023. Under våren 2023 väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023.

Hur påverkas mina försäkringar inom Lärarförsäkringar?

Dina försäkringar som du har via Lärarförsäkringar är oförändrade. Lärarförsäkringar ägs redan i dag gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Hur påverkas mina försäkringar inom If?

Initialt kommer inga förändringar att ske gällande försäkringarna. De försäkringar du har via If är oförändrade tills eventuella nya beslut fattas.

Vad händer med a-kassan?

I nuläget finns Lärarnas a-kassa och Akademikernas a-kassa inom Saco. I och med bildandet av Sveriges Lärare behöver man ta ställning till hur arbetslöshetsförsäkringen är bäst organiserad för medlemmarna i Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare.

Vad behöver jag som medlem göra?

Du behöver inte göra någonting. Överflyttningen av all relevant information av bland annat kontaktuppgifter, arbetsplats, befattning och bankuppgifter kommer att skötas centralt från respektive förbund. Däremot är det bra om du loggar in och ser över om dina uppgifter är uppdaterade. Det underlättar bland annat arbetet att företräda dig fackligt.