Covid inte samhällsfarlig – men gravida kan fortfarande stängas av

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Trots att Covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom förbjuds gravida lärare fortfarande att arbeta efter graviditetsvecka 20.
Arbetsgivare lutar sig mot ett tidigare utlåtande från Socialstyrelsen som säger att gravida som insjuknar riskerar en för tidig förlossning. Men enligt Folkhälsomyndigheten tillhör inte längre vaccinerade gravida någon riskgrupp.

Under hela pandemin har gravida, om arbetsgivaren inte kunnat skaka fram nya arbetsuppgifter, stängts av från sina jobb efter graviditetsvecka 20 med hänvisning till smittorisken. Det har också inneburit att kvinnorna inte fått lön utan i stället hänvisats till att söka graviditetsersättning från Försäkringskassan. Det har för de allra flesta inneburit ett stort inkomstbortfall.

Kvinnorna får graviditetspenning från Försäkringskassan, vilket för de allra flesta innebär ett stort inkomstbortfall. Som Skolvärlden tidigare uppmärksammat uppgår ersättningen till max 770 kronor per dag, totalt 23 100 kronor i månaden. För den som tjänar exempelvis 35 000 kronor i månaden betyder det ett inkomstbortfall på 34 procent.

Som en av få kommuner beslutade därför Östhammars kommun att ersätta kvinnorna med mellanskillnaden. Det visade sig dock att kommunen bara kunde betala ut 10 procent av bruttolönen. Försäkringskassan hade annars, med stöd av socialförsäkringsbalken, sänkt dagersättningen med motsvarande belopp.

Döljer sin graviditet

I en artikel i Dagens Arena skildras hur det fortfarande råder förvirring kring riskerna för gravida, och att många gravida lärare därför blir avstängda från sina arbetsplatser utan lön. En mellanstadielärare som vill fortsätta jobba berättar om hur hon därför valt att dölja sin graviditet för arbetsgivaren.

När Skolvärlden ställer frågan om vad som gäller till Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, konstaterar han:

– Jag förstår att det kan se ut att vara oklart vad som under det här skedet av pandemin gäller för den som är gravid. I och med att vi från olika myndigheter bevakar och informerar om olika aspekter av risker och hur man ska förhålla sig måste man ta del av information på flera ställen för att se hela bilden.

Han förklarar att listan över de grupper som har ökad risk för att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 bygger på sammanställning och forskning kring vårdens resultat i Sverige och i världen. Den påverkas inte av beslut om hur sjukdomsspridning och pandemi ska hanteras i samhället.

– Emellertid innebär Folkhälsomyndighetens bedömning att vaccination mot covid-19 avsevärt minskar risken för allvarligt sjukdomsförlopp och att den som till att börja med hörde till en riskgrupp inte längre behöver räkna sig dit efter vaccination. Det gäller också vid graviditet, säger Urban Nylén.

”Finns ingen tydlig regel”

Tidigare lutade sig också arbetsgivare mot Arbetsmiljöverkets uppfattning att försiktighetsprincipen ska råda. Arbetsgivare har alltid en skyldighet att göra en individuell riskbedömning, en föreskrift som funnits ända sedan 2007 poängterar Arbetsmiljöverkets enhetschef Björne Olsson Schiess:

– I steg ett kommer man överens om medarbetaren ska arbeta vidare. Den dialogen kan inte vi gå in och påverka, den utgår från vad arbetstagaren känner. Finns en osäkerhet hos medarbetaren kan arbetsgivaren titta på åtgärder som möjlighet att hålla avstånd, skyddsutrustning och så vidare. I nästa steg tittar man på möjlighet till omplacering och andra arbetsuppgifter. Som en sista åtgärd kan man diskutera arbetsbefrielse. Men det finns ingen tydlig regel om avstängning från arbetsplatsen.

Om arbetstagaren vill arbeta kvar mot arbetsgivarens vilja är det en rättslig fråga. Enligt Björne Olsson Schiess har den såvitt han vet inte prövats i domstol.

– Men arbetsgivaren kan inte hämta något hundraprocentigt stöd i arbetsmiljölagstiftningen för att en gravid medarbetare ska stängas av från jobbet. Jag inser att detta är krångligt, men arbetsmiljöverket har inte arbetsrätt inom sitt ansvarsområde, säger han.

Samtidigt ligger motstridig information kvar på Arbetsmiljöverkets hemsida. Under rubriken Frågor och svar om graviditet och amning besvaras frågan ”Vad gäller om en gravid arbetstagare ändå vill fortsätta arbeta, med risk för att bli exponerad för coronaviruset, kan arbetsgivaren förbjuda fortsatt arbete då?” med ”Ja, arbetsgivaren kan förbjuda arbetet. Arbetstagare måste följa arbetsgivarens instruktioner och kan inte själva fatta det beslutet”.

Motstridig information

LR:s ombudsman Erik Ekström menar att myndigheternas information under pandemin varit tvetydiga och motstridiga. Han säger också att det på många håll finns brister i huvudmännens bedömningar och åtgärder gällande gravida lärare.

– Ofta genomförs riskbedömningar för sent och utredningarna innehåller brister inte minst när det gäller dialogen med den gravida samt med enskilda skyddsombud och LR. Det största problemet är att arbetsgivare inte i tillräcklig grad undersöker och ser till att låta den gravida få fortsätta utföra arbete på ett anpassat och säkert sätt.

Han framhåller också att möjligheterna till omplacering inte alltid utreds, och att meddelade förbud att arbeta inte alltid MBL-förhandlas.

Vad frågar gravida medlemmar som hör av sig?

– Om ersättningar och om hur riskbedömningar och beslut om åtgärder ska gå till. Det kommer även frågor angående möjligheterna till omplacering. Förbundet driver för närvarande flera tvister som berör gravida medlemmar. Det ekonomiska avbräck som graviditetspenningen innebär är också ett bekymmer. De låga ersättningarna under pandemin till riskgrupper i bredare bemärkelse och mer specifikt till gravida som stängs av från arbete är något förbundet har uppmärksammat och även fortsättningsvis driver.

”En viktig jämställdhetsfråga”

Regeringen har också reagerat på den låga ersättningsnivån och har därför tillsatt en utredning. I den ingår också att bland annat se över om arbetsgivare ”uppfyller sitt ansvar att vidta relevanta åtgärder för att möjliggöra att gravida kan fortsätta att arbeta genom graviditeten”.

– Förbundet följer frågorna noga, både i direkta kontakter med utredningen men även via Saco. Den låga ersättningsnivån är ett stort problem och även en viktig jämställdhetsfråga. Det är orimligt att gravida kvinnor har så dåligt försäkringsskydd vid avstängning under graviditet, säger Erik Ekström.