73 underkända elever slapp F – fick ny chans

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Över 70 gymnasieelever på Thoren Business School klarade inte mattekursen. I stället för underkänt betyg fick alla gå om kursen. Skolans beslut stred mot skollagen.

Det var när betygen i matematik 2b på Thoren Business School i Solna redovisades i juni som Skolinspektionen reagerade. Bara 43 av 116 elever på ekonomi- och samhällsprogrammet, som läste två matematikkurser tillsammans, hade betygsatts skriver tidningen Mitt i.

Granskningen visade att övriga elever skulle ha underkänts men att läraren valt att lämna betygskolumnen tom. Skolans rektor Inan Senturk beslutade då att de 73 eleverna får gå om kursen. Men den möjligheten, påpekar Skolinspektionen, tillåts endast när elever fått betyget F.

Enligt utredaren Maud Karlström på Skolinspektionen är förfarandet mycket ovanligt i Sverige.

– Ja i en sådan omfattning, däremot förekommer det någon gång ibland att enstaka elever inte tilldelas betyg. Enligt skollagen ska betyg sättas när en kurs avslutas, det vill säga undervisningen upphör. I det här fallet F, eftersom eleverna inte hade nått upp till kunskapskraven för ett godkänt betyg. Sedan har eleverna rätt att läsa om kursen, säger hon till Skolvärlden.

Av skollagen framgår också att den elev som slutfört en kurs två gånger och inte fått lägst betyget E får gå om kursen ytterligare en gång, men bara om det finns särskilda skäl.

Vilken förklaring gav rektorn?

– Hon förklarade att de hade haft båda kurserna samtidigt och att det inte fungerat som tänkt. Att många av eleverna inte uppnått kursmålen uppdagades först i slutet av maj 2021 när skolan genomförde sina kursprov. Däremot berättade rektorn att hon och undervisande lärare redan i december 2020 fört diskussioner om att flytta kursen matematik 2b till nästa läsår. Redan då fanns alltså signaler om att det inte fungerade väl.

Skolinspektionen gav bakläxa och ålade Thorén Business School i Solna att senast 8 augusti 2022 påvisa att skolan delar ut betyg korrekt. Av beslutet framgår också att rektorn haft möten där eleverna vädjat om att slippa betyget F.

Vad händer om skolor inte åtgärdar brister som ni påpekar?

– Det beror på hur allvarliga vi bedömer att bristerna är. Det finns förelägganden, anmärkningar och avstående från ingripande som vi arbetar med. I vissa fall kan ett föreläggande förenas med vite, säger Maud Karlström.

Eleverna delaktiga

Skolans rektor Inan Senturk svarar på Skolvärldens frågor via mejl.

Var det ditt, matematiklärarens, eller ett gemensamt beslut att inte betygsätta eleverna, och vad låg bakom beslutet?

– På skolan har vi kollaborativ matematik. Metoden syftar till att göra eleverna delaktiga i sin läroprocess genom att tillsammans med klasskompisarna diskutera, testa, räkna och lösa problem. Metoden kräver att eleven är aktiv och samarbetar med andra. Vid tillfället hade vi också en undervisningsform där eleverna läste matematik 1b och matematik 2b samtidigt.

Att eleverna läste två kurser samtidigt förklarar Inan Senturk med att skolan vid tidpunkten hade en lärare med mycket goda erfarenheter av metoden, och som använt den framgångsrikt.

– Dock blev denna undervisningsform väldigt utmanande för många av eleverna när vi i januari gick över till att bedriva distansundervisning. De rådande omständigheterna medförde att många av eleverna inte hann bli klara med matematik 2b.

– Eftersom eleverna på grund av pandemin inte fick rätt förutsättningar att klara av kursen matematik 2b ansåg jag vid tillfället att det inte var ansvarsfullt, korrekt och ännu mindre likvärdigt att sätta betyget F. Jag fattade beslutet att de skulle få läsa om kursen i årskurs 2, vilket de nu gör.

”Stora utmaningar”

Inan Senturk säger att med facit i hand skulle eleverna självklart ha fått betyget F i kursen, för att därefter läsa om den.

– Alla innovativa pedagogiska försök med avsikt att underlätta för elevernas inlärning medför alltid stora utmaningar, i synnerhet när dessa uppenbarar sig i pandemiform. Då gäller det att ödmjukt acceptera verkligheten, göra om och göra rätt, vilket vi också har gjort, så att eleverna i sina studieplaner läser matematik 1b i årskurs 1 och matematik 2b i årskurs 2.

Hur ser du på Skolinspektionens beslut?

– Vi har inga brister i betygsättningen i sig utan vi gjorde fel kring en kurs. Det var en speciell situation där eleverna läste 200 poäng matematik under ett år och dessutom, som jag nämnde tidigare, var delar av utbildningen på distans. På alla andra kurser har betygsättningen följt skollagen och betyg har satts på varje avslutad kurs.

– Om vi inte hade lagt båda kurserna samtidigt hade vi inte fått föreläggande då betygsättningen på alla andra kurser satts i enlighet med skollagen. Vi brast i betygsättningen av kursen matematik 2b och har fått föreläggande från Skolinspektionen, så beslutet från Skolinspektionen är korrekt vad gäller betygsättningen i kursen.

Hade eleverna något inflytande i beslutet?

– Betygsättning är en myndighetsutövning och eleverna har inget inflytande i hur betyg sätts. Undervisningsformen med att läsa 200 poäng matematik samtidigt på ett år under distansundervisningen var orsaken till beslutet, ingenting annat.

Är den här händelsen unik på din skola/inom Thorengruppen eller har det hänt tidigare att elever inte fått betyg?

– Det har aldrig skett tidigare att en elev inte fått betyg och kommer heller aldrig att ske igen.

Så säger skollagen

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs (15 kap. 22 § skollagen). Som betyg på en kurs ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F (15 kap. 23-24 §§ skollagen).