Nordin: Erfarna fritidspedagoger körs över lönemässigt

Hadar Nordin ser skeva löneskillnader mellan erfarna fritidspedagoger och kollegor med betydligt färre år i yrket. Foto: Therése Ny/Getty.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Tidigare i år gjorde jag en enkätundersökning bland 300 fritidspedagoger som berörde lön, planeringstid och karriär. Den visar att fritidspedagoger med över 20 års erfarenhet blir överkörda lönemässigt av betydligt yngre kollegor med mindre erfarenhet.

Under våren har många fritidspedagoger haft lönesamtal med sina chefer. Jag tycker att vi också borde prata mer om lön med varandra. Tidigare i år gjorde jag en enkätundersökning bland 300 fritidspedagoger som berörde lön, planeringstid och karriär. Jag använder begreppet fritidspedagog som ett samlingsnamn för akademiskt utbildade fritidspedagoger och lärare i fritidshem.

När jag analyserade den insamlade datan valde jag att dela upp fritidspedagogerna i olika lönespann: De som angett höga löner, mellan 40 000 och 44 400 kronor i månaden och de som angett låga löner, 30 000 kronor i månaden eller under. Jag tittade även på ett stort antal fritidspedagoger som ligger i lönespannet 38-39 900 kronor i månaden. Inom dessa olika lönespann framkom en del intressanta mönster.

De fritidspedagoger som tjänar 40 000-44 400 kronor i månaden är övervägande pedagoger med mer än 20 års arbete i fritidshem. Dock pendlar det mellan 7 och 42 års erfarenhet bland informanterna. En majoritet har särskilda uppdrag som utvecklingsledare, förstelärare eller andra ansvar som ger lönepåslag. Ingen i denna grupp jobbar mer än 32 timmar i barngrupp och planeringstiden används nästan uteslutande till fritidshemmet i någon form. Många informanter i denna grupp uppger att de har ställtid. 

En stor grupp informanter uppger att de tjänar mellan 38 000-39 900 kronor i månaden. Denna grupp har en större spridning vad gäller erfarenhet. Ungefär hälften i denna grupp har mindre än fem års erfarenhet medan den andra halvan har mer än 20 års erfarenhet. De med mindre än fem års erfarenhet är mellan 30-40 år och flera har någon form av karriärstjänst. Gruppen med längre erfarenhet har i lägre utsträckning sådana tjänster. Den yngre och mindre erfarna gruppen skiljer sig även markant från den mer erfarna när det kommer till planeringstid. Flera av de yngre i lönespannet uppger att de har mellan sju och tio timmar planeringstid per vecka, vilket är fyra, fem timmar mer i snitt än den äldre gruppen. Ytterst få i detta spann lägger sin planeringstid mot skolämnen. Ungefär hälften av informanterna i denna grupp har ställtid.

Den grupp som angett låga löner, 30 000 kronor i månaden eller mindre, är fritidspedagoger med generellt kort erfarenhet av att arbeta som utbildad fritidspedagog – i genomsnitt sex års erfarenhet. Få av informanterna i denna grupp har karriärstjänster och deras förutsättningar att planera verksamheten är för spretiga för att generalisera. Allt mellan en och sju timmar planeringtid uppges och ungefär hälften uppger att de har ställtid. Det framkommer dock hos flera informanter att ställtiden ibland eller ofta ”försvinner”.

Sammanfattningsvis: De med riktigt höga löner är generellt äldre och erfarna fritidspedagoger med ansvar för arbetslag och utveckling. Samtidigt skall det sägas att majoriteten av dem som är äldre än 50 år i undersökningen har ett lönesnitt på 35 000 kronor i månaden. 

I den grupp som tjänar 38 000-39 900 kronor i månaden framkommer två tydliga grupper, där en grupp mellan 30-40 år utmanar en grupp med långt mer erfarenhet, både vad gäller lön och planeringstid. Detta skulle kunna analyseras med mer information om exempelvis kön och vilken kommun de arbetar i. Dock kan resultatet utifrån ålder tolkas som att arbetsgivare är villiga att anställa yngre personer med mindre erfarenhet på arbetsledande tjänster till högre lön. 

Bland dem som tjänar minst är det svårt att generalisera. I den gruppen är det stor spridning på ålder och erfarenhet. Men värt att notera är att det finns ett antal äldre pedagoger med lång erfarenhet som ännu inte kommit upp i 30 000 i lön. 

För att kunna tolka resultatet ytterligare hade fler aspekter kunnat tas in, exempelvis geografiskt spridning. Många hävdar att det är rimligt att tjäna mer i Stockholm än i andra städer för att det kostar mycket att bo där. Hur det än är med den saken visar undersökningen att det finns fritidspedagoger som jobbat länge, över 20 år, som blir totalt överkörda lönemässigt av betydligt yngre kollegor med mindre erfarenhet. Detta kan sannolikt inte enbart förklaras med geografi. 

Jag heter Hadar Nordin, tjänar 33 107 kronor före skatt och har jobbat som (väl)utbildad fritidspedagog i 19 år. Jag har sex timmar planeringstid varje vecka och ingen karriärtjänst. Hur mycket tjänar du?

Hadar Nordin arbetar på ett fritidshem i Härnösand och driver konferensverksamheten Utbildning Norr.

LÄS ÄVEN

Lärare i fritidshem – har du rätt lön?

Lista – här finns högsta och lägsta lärarlönerna

Granskning: Nio av tio lärare i fritidshem har för lite planeringstid

"Fritidshemmet ska inte vara efterskola"