Granskning: Städare och assistenter undervisar

Skolinspektionen har slagit ner på Stiftelsen Bollnäs bibelcenter där skolpersonal av olika karaktär har undervisat i flera år.

Matbespisningspersonal, städare och assistenter som undervisar – men inga lärare.
Nu slår Skolinspektionen ner på Stiftelsen Bollnäs bibelcenter.

Skolinspektionens granskning visar att skolan helt saknar behöriga lärare.

En stor del av undervisningen bedrivs på samma sätt: enskilt arbete i läroboken.

En lärare som varit på skolan i 24 år, nu som lärare och specialpedagog, saknar specialpedagogutbildning.

Intervjuer som myndigheten gjort visar att flera i den undervisande personalen tidigare har haft arbetsuppgifter som städare, i matbespisningen eller som assistenter.

Lärare i slöjd och lärare i hem- och konsumentkunskap har arbetserfarenhet inom områden som är relaterade till ämnena men av personalförteckning eller intervjuer framgår ingen annan relevant utbildning

Rektorn skrev under betygen

Eftersom det saknas behöriga lärare har rektorn skrivit under betygen.

På frågan om skolans lärare har anställts för att de har en relevant utbildning svarar rektorn Skolinspektionen att de har anställts för att de är lämpliga för de uppgifter de har fått. 

Skolinspektionen konstarerar också att rektorn, som även undervisar i flera ämnen och har varit rektor på skolan sedan skolan startade 1998, har en kortare pedagogisk högskoleutbildning (60 HP)

Huvudmannen har annonserat efter lärare i matematik och naturorienterande ämnen i årskurs 7–9 samt lärare i årskurs 1–3 hos Arbetsförmedlingen och även annonserat generellt efter lärare utan att ange ämnen eller årskurser på Facebook.

Så påverkar bristerna undervisningen

Skolinspektionen menar att bristen på behöriga lärare påverkat undervisningen negativt, och att det är anmärkningsvärt att skolan inte har någon behörig lärare trots att kravet på legitimation infördes 2011.

Därför kräver Skolinspektionen att Bollnäs bibelcenter åtgärdar bristerna.

Skolchefen arbetar också som kristendomslärare, och uppger att han undervisar eleverna i att Adam och Eva och syndafloden funnits på riktigt, men den andra personen som undervisar i ämnet säger sig berätta att det finns andra synsätt, till exempel Big Bang.

En stor del av undervisningen har bestått av lektioner med i huvudsak ett moment, enskilt arbete i läromedel. Under lektionerna arbetar eleverna i tysthet utan interaktion med läraren.

Skolinspektionen bedömer att skolan brister i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men att det i mindre grad påverkat eleverna, och delar därför ut en anmärkning.

LÄS ÄVEN: 

Så vill ministern reglera friskolorna