Fritidsutredningen: Utöka det särskilda stödet

Linda Eskilsson (MP), regeringens särskilda utredare.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Det ska bli lättare att få särskilt stöd i fritidshemmet, föreslår fritidshemsutredningen. Utredarna vill också göra det möjligt för elever att få stöd enbart på fritids.

I juni presenterades den stora utredningen om stärkt kvalitet i fritidshemmet. Ett område som utredarna anser behöver förbättras är stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Vi kontaktades tidigt av organisationer som företräder barn i behov av särskilt stöd. De lyfte att stödet som barnen har i skolan försvinner när de går över till fritidshemmet, säger regeringens särskilda utredare Linda Eskilsson (MP).

Bilden bekräftades av fritidspersonal och tjänstemän som utredarna träffat under arbetet.

– Vi tyckte att det var märkligt. Barn med npf kan klara skoldagen bra, men när de kommer till den friare verksamheten på fritids, med helt andra förutsättningar, så klarar de inte alls av det, säger Linda Eskilsson.

Utredningen föreslår därför flera lagförtydliganden när det gäller anpassningar och särskilt stöd på fritids. Elever som befaras få svårt att delta i undervisningen i fritidshemmet ska få extra anpassningar. Om det inte räcker med anpassningar ska behovet av särskilt stöd utredas. Utredarna vill också införa en ny rättighet.

– En helt ny del är att en elev faktiskt ska ha rätt till särskilt stöd för att kunna ta del av fritidshemmets undervisning, även om eleven inte har särskilt stöd under skoldagen. I dag finns inget lagstöd för det, säger Linda Eskilsson.

En annan förändring som föreslås är att alla elever som behöver gå på fritids för att klara kunskapsmålen i skolan ska få möjlighet att göra det.

– Det kan handla om språk till exempel. Många rektorer ser tydligt att barn som inte har svenska som modersmål har stor nytta av att gå i fritidshem för språkutvecklingen.

Hur kan särskilt stöd på fritids se ut i praktiken?

– Vi går inte in på det i detalj, utan menar att det är upp till kompetensen i skolan att bedöma vad barnen behöver. Det kan vara olika saker, exempelvis tillgång till mindre grupper eller till resurspersoner. Vi lägger också in att statsbidraget för specialpedagogik ska omfatta fritidshemmet.

Betänkandet ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg” är nu skickat på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Innan det blir verklighet av förslagen ska regeringen lämna en proposition till riksdagen som beslutar om eventuella lagändringar.