Så kan lärare i fritidshem ta vara på leken i undervisningen

Eva Kane, till höger, har arbetat som fritidspedagog, i dag är hon lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Där undervisar hon inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Hennes forskning har bland annat kretsat kring leken i fritidshemmets verksamhet. Foto: Getty Images och pressbild.

Lek är per definition en aktivitet som barnen själva initierar och styr. Men fritids­lärare kan ändå dra nytta av leken i sin undervisning. Forskaren och universitetsläraren Eva Kane ger här några förslag på hur det kan gå till.

1. Lära om lek – Fritidsläraren kan synliggöra regler och ramar

Barnen ska förstås själva ha ett avgörande inflytande över leken. Det står rentav i FN:s barnkonvention som också är svensk lag: Barn ska ”initiera, kontrollera och strukturera leken”. Men som lärare kan man hjälpa barnen att förstå hur man gör för att alla ska kunna vara med och utvecklas i leken. Det kan handla om att synliggöra regler, förklara ramar och stötta förhandlingar mellan barnen. Men kom ihåg: Det är leken i sig som utvecklar barnet, leken är inte till för att barnen ska skapa något eller ta med något hem.

2. Lära i lek – Som ”medlekare” kan läraren få syn på barnens behov

Barnen kan bli bättre på att leka – genom att leka. De experimenterar med lekens ”språk”. Det är alltid en avvägning mellan att låta barnen leka helt själva och att vara med som ”medlekare”. Att ibland vara tillsammans med barnen i leken, och leka på deras villkor, kan erbjuda möjligheten att utveckla en annan slags relation med dem. Då kan man se i vilka delar de behöver stöd, vilka individer som kan behöva lära sig mer om samförstånd och ömsesidighet och när de exempelvis måste turas om att bestämma i leken.

3. Lära genom lek – Vad barnen lär sig är inte förutsägbart

När ni studerar barns lekar och talar med dem om det så är det möjligt att se vilka förmågor de just då övar och praktiserar. Ta exemplet med att klättra i träd. Är fokus på hur de rör sig från gren till gren? Eller hur de hanterar riskerna? Dessa förmågor återfinns i fritidshemmets del i läroplanen. Med observationer och samtal med barnen om vad de håller på med så blir det möjligt att se vad de övar på i fritidshemmets fysiska och sociala miljö just nu. Då kan ni också fundera på hur ni kan utveckla miljön.

4. Lära med lek går inte – Lärarledda aktiviteter är inte lek

Eftersom lek är aktiviteter som barnen själva initierar och kontrollerar så kan vi inte undervisa med lek. Lärarledda aktiviteter, om än så lekfulla, kan alltså inte benämnas lek. Det betyder att ”mattelekar” snarare är lärarledda aktiviteter än lek. Det är vuxnas sätt att bidra till lärandet genom lekfulla aktiviteter. Och det är gott så.