Skolministern beordrar ”storstädning” av Skolverkets webbplats

Samtliga fyra skolmyndigheter får i uppdrag av regeringen att se över det stöd och den information de har på sina webbplatser. Detta för att säkerställa att innehållet rimmar med aktuella bestämmelser samt vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det stöd och den information som myndigheterna erbjuder ska vara ändamålsenlig, samstämmig och tillgänglig. Det innebär bland annat att stödet och informationen ska utgå ifrån målgruppernas behov och förutsättningar och att den ska vara lätt att hitta och ta till sig, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att lärare och andra verksamma inom skolan får bra och korrekt stöd och information av skolmyndigheterna. I dag har Skolverket och de andra skolmyndigheterna oerhört mycket information på sina webbplatser och nu är det dags för en storstädning. säger skolminister Lotta Edholm.

Uppdraget består av två delar:

  • Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolforskningsinstitutet och Skolinspektionen ska göra en översyn av dels det stöd som de tre förstnämnda myndigheterna har på sina webbplatser, dels av den information om råd och vägledning till huvudmän och rektorer som Skolinspektionen har på sin webbplats.
  • Skolverket, SPSM och Skolforskningsinstitutet ska analysera och utvärdera sitt arbete med att sprida forskning och ge förslag på hur det arbetet kan utvecklas och samordnas på ett sådant sätt att det i större utsträckning kommer de verksamma i skolväsendet till del.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.