Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

"Det viktigaste vi kan göra är att satsa på att få fler behöriga lärare" säger utbildningsministern.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Krav på att en specialpedagog eller speciallärare ingår i elevhälsan, en lägstanivå för tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, och en läsa- skriva- räknagaranti för grundsärskolan – som byter namn till anpassad grundskola. Det är några av förslagen i betänkandet ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven” som överlämnas till utbildningsminister Anna Ekström (S) på fredagen av utredaren Tommy Lagergren.

Utredningens uppdrag var att analysera och lämna förslag på förbättringar av skolornas stöd och elevhälsoarbete samt grund- och gymnasiesärskolan.

Tommy Lagergren

– Långt ifrån alla elever får det stöd de behöver och långt ifrån alla når kunskapsmålen. Det handlar bland annat om tillgång till personal med rätt kompetens, säger Tommy Lagergren.

Under utredningens gång har han analyserat både styrdokumenten kring stöd och anpassningar, och hur det fungerar i praktiken.

– Vi har gjort en omfattande genomgång av den lagstiftning som finns, och finner att den ofta är tillräcklig. Men efterlevnaden brister. Det handlar om brist på yrkesgrupper och brist på kompetensutveckling.

Även Anna Ekström betonar vikten av behöriga lärare och att huvudmännen tar sitt ansvar för att ha rätt person på rätt plats.

– Det behöver finnas tillgång bra elevhälsa på alla skolor och det behövs rätt stödinsatser, oavsett vilken skola man går i, var i landet man är född eller vilka föräldrar man har. Sverige har haft ett av de bästa och mest jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen, säger hon.

En färsk undersökning från Lärarnas Riksförbunds visar att det skulle behövas ytterligare 5 000 speciallärare i Sverige för att täcka det behov som finns ute på skolorna.

Skolvärlden ställer frågan till utbildningsministern: Finns det egentligen någonting en utredning kan göra för att komma runt problemet med en sådan skriande brist på utbildad personal?

| Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– I dagens verklighet kommer man runt det genom att anställa icke behöriga lärare. Därför är min slutsats att det viktigaste vi kan göra är att satsa på att få fler behöriga lärare, genom utbildningar och genom kompetensutveckling, svarar hon.

När barn nekas särskilt stöd landar det på lärarna att försöka hantera situationen så gott det går genom extra anpassningar. Är det en rimlig ordning?

– Här är ju problemet inte lagstiftningen, den är tydlig. Det är huvudmannens ansvar att se till att alla elever får det stöd de ska ha, säger Anna Ekström.

LR:s undersökning visar också att fyra av fem lärare åläggs att dokumentera de extra anpassningar som görs, trots att det inte är ett krav enligt styrdokumenten.

– Så länge jag har varit utbildningsminister har jag påpekat hur viktigt det är för huvudmän att minska mängden dokumentation. Och om det behövs dokumentation ska man inte använde de som är behöriga lärare till det arbetet, säger Anna Ekström.

Förslagen i korthet

  • Krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan
  • En lägstanivå införs i elevhälsan som anger att en skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever.
  • Obligatorium för skolans huvudmän att redovisa tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå.
  • Skolverket sammanställer kunskap inom områdena elevhälsa och stöd som kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares möjligheter att välja effektiva insatser.
  • Grundsärskolan får en garanti för tidiga insatser motsvarande läsa- skriva- räknagarantin.
  • Grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskola byter namn till anpassad gymnasieskola.