Tre lärare om att eleverna växlar mellan sina språk i klassrummet

Mikhael Mikalides, Inger Lignell och Alpha Keita.

Syftet med transspråkande är att använda elevernas flerspråkighet som en resurs i undervisningen. Synsättet har blivit ett hett forskningsområde. Men vad tycker lärarna?

Mikhael Mikalides, specialpedagog på Annerstaskolan i Huddinge.

Mikhael Mikalides, specialpedagog, Huddinge:

1. Vad tycker du om transspråkande undervisning?

– Jag har arbetat på invandrartäta skolor under hela min karriär, och undervisat elever som inte har behärskat undervisningsspråket. Då har det varit naturligt att låta dem använda sig av alla sina språkresurser. Hos oss utgår vi från språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt transspråkande undervisning.

2. Vilka är fördelarna?

– För flerspråkiga elever finns det många fördelar. I transspråkande undervisning ger man elever möjlighet att använda sitt starkaste språk, och alla deras språk ses som en tillgång. Då låter man elevers förstaspråk och andraspråk stödja varandra och utvecklas parallellt. Och det främjar all kunskapsutveckling.

3. Kan du se några nackdelar?

– Att det kan vara tidskrävande och svårt att genomföra. Exempelvis kan bristande samarbete mellan undervisande lärare och studiehandledare påverka undervisningens kvalitet. Samtidigt är det vårt uppdrag att anpassa undervisningen och ge eleverna möjligheten att lyckas. Vi måste arbeta mer transspråkande, trots utmaningen.

Inger Lignell, matematiklärare i årskurs 7–9 på Albäcksskolan i Hultsfred.

Inger Lignell, matematiklärare, Hultsfred:

1. Vad tycker du om transspråkande undervisning?

– Begreppet var nytt för mig men tack vare er fråga vet jag mera nu. Jag tycker det är bra och har under lång tid försökt få vår kommun att köpa in Binogi. Det är ett digitalt läromedel baserat på det centrala innehållet i skolans läroplan på flera språk och skulle vara ett bra verktyg för att nå alla våra flerspråkiga elever.

2. Vilka är fördelarna?

– Om vi alla är i samma kontext finns stora möjligheter för utbyte av tankar vilket ökar vårt lärande. Många av våra elever har trasig skolbakgrund och med hjälp av ett språkinriktat fokus kan vi lättare hitta den nivå de är på. Att veta sammanhanget är A och O för att hamna ”rätt” i lärandet.

3. Kan du se några nackdelar?

– Att de verktyg jag använder inte har hög standard och rätt nivå samt att jag misstror samtalet när jag inte förstår den kom­munikation som förs utanför min förståelse. Men jag tror inte att det missgynnar utvecklingen av lärandet och det svenska språket. I så fall har vi som lärare använt resurserna helt fel.

Alpha Keita, SO-lärare i årskurs 7–9 på Ånestadsskolan i Linköping.

Alpha Keita, SO-lärare, Linköping:

1. Vad tycker du om transspråkande undervisning?

– Jag är splittrad. Varje elev är ju unik och det finns därför inte ett sätt att lära på. Eleven har förhoppningsvis tillgång till modersmålslärare och får uttrycka sig på sitt modersmål där. Jag tror på trans­språkande undervisning i det lilla formatet, inte i större grupper med många olika språkgrupper.

2. Vilka är fördelarna?

– Det blir en trygghet och ett lugn för eleven som kan uttrycka sig och för­medla sin kunskap på det språk eleven är förtrogen med. Optimalt är om elevens modersmålslärare kan hjälpa till vid prov och översätta det eleven vill förmedla. Så försöker jag jobba.

3. Kan du se några nackdelar?

– I helklass med flera olika språk är det inte lätt att veta vad eleverna pratar om, vilket kan skapa otrygghet och konflikter.

LÄS ÄVEN

Språkliga hinder röjs bort – och gör matten lättare

Elever med annat modersmål än svenska bedöms orättvist

Lind Palicki om stormen efter ”dom”-förslaget: ”Gick bananas”

Forskarens hårda kritik mot ämnesplanen i engelska

Fem svensklärare om litteraturkanon i skolan