Fyra böcker om läs- och skrivundervisning

Några av de nya böcker vår bokredaktör Cecilia Lindgren tipsar om.

Här tipsar Grundskollärarens bokredaktör Cecilia Lindgren om fyra aktuella böcker om läs- och skrivundervisning.

1. Verktygslåda för tidig läs- och skrivundervisning

Kommunikativa klassrumspraktiker – tidig läs- och skrivundervisning

Catarina Schmidt 

(Studentlitteratur)

I den här boken presenteras metodik som hjälper yngre elever att lära sig läsa, skriva och att använda texter som kombinerar bild, skrift och ljud. Syftet är att ge didaktiska verktyg för det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i tidig läs- och skrivundervisning. I kapitlen behandlas barns tidiga utforskande av språkljud, tecken och symboler, att lära sig bokstäver och ord, språkliga variationer, skrivande och läsning tillsammans och på egen hand, barnlitteraturens potential, platsbaserad undervisning och att dra slutsatser, tänka och ifrågasätta. Författarens utgångspunkt är att undervisningen organiseras och planeras för att möjliggöra för eleverna att visa kunskap på delvis olika nivåer men inom ett gemensamt sammanhang. Boken riktar sig främst till lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

2. Helhetsgrepp på skolans skrivundervisning

Skrivundervisningens praktiker

Eva Hultin, Karin Jönsson (red)

(Gleerups)

Den här antologin handlar om skrivundervisning och skrivande i skolan. Författarna ser tre olika perspektiv i sin bok – det historiska perspektivet på skrivande, skrivundervisning ur ett lärarperspektiv och skrivundervisning ur ett elevperspektiv. Läraren har en avgörande roll för elevernas skrivutveckling, de tolkar läroplaner och kursplaner och omsätter till undervisning, och skapar villkoren för skrivandet i klassrummet. Men elevernas initiativ och deltagande är också viktiga när praktiken blir till. När elever skriver i olika ämnen befinner de sig i någon av skolans många skriftspråkspraktiker med olika förväntningar och krav på hur de skrivna texterna ska vara. Kapitlen berör både elever i låg- och mellanstadiet och elever i högstadiet och gymnasiet. Förhoppningen är att innehållet ska väcka tankar, samtal och reflektion och utveckla lärares skrivdidaktiska arbete.

3. Skrivundervisning i svenska

Skrivutveckling med grammatiska redskap

Katarina Lundin

(Studentlitteratur) 

Här presenteras hur grammatiska redskap och satsschemat kan användas när lärare i svenska tillsammans med sina elever tar sig an ett skrivutvecklingsarbete. Skrivundervisningen har även ett likvärdighetsperspektiv, att både svagare som starkare elever ska få hjälp i sitt skrivande. Katarina Lundin lyfter vad man kan ta fasta på i skrivutvecklingsarbetet beroende på elevers olika skrivförmågor – med samma grammatiska redskap som utgångspunkt. I boken finns också ett kapitel som grundligt behandlar grammatikdidaktik och tips på hur man kan väva in grammatik i skrivundervisningen. Författaren är professor i språkdidaktik och docent i nordiska språk.

4. Strukturera ordkunskapsundervisningen

Ordkunskap i förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år

Boel De Geer

(Natur & Kultur)

Boel De Geer, docent i svenska, lyfter i sin bok ordförrådets demokratiska värde och att barn i förskola och skola måste få uppleva att ordkunskapsarbetet är meningsfullt, lekfullt och användbart. Var en språklig förebild, förenkla varken språk eller tanke, öppna nya språkliga världar för barnen genom att uppmärksamma språkliga frågor och fenomen och ta vara på alla samtal, både vardagliga och kunskapsrelaterade, är några av hennes tips. Här presenteras konkreta och forskningsbaserade exempel på hur man kan arbeta med ordkunskap med stöd av ordkunskapens olika delar – struktur, betydelse och användning. Upptäck och smaka på orden tillsammans med barnen; vakthund och hundvakt, bilfri och billös, se in och inse …

Och här är tre böcker med läspepp

Läs – boken för dig som vill börja läsa

Katarina Kuick, Sanna Borell, David Henson

(Rabén & Sjögren)

Perfekt för den som just fått smak för bokstäver och ljudning! Superkorta berättelser, ljudenlig stavning, versaler och härliga illustrationer. Successivt ökar svårighetsgraden, fullständiga meningar och gemena bokstäver introduceras. Humor, värme, läsglädje – bok man stannar länge i.

Bäst är det mänskliga – samtal kring skönlitteratur med barn och ungdomar

Martin Hellström

(Carlssons)

”Tänk vad man lär sig genom att prata om läsning och böcker.” Hellström recenserar, skriver och undervisar om barn- och ungdomslitteratur. I den här boken har han samlat boksamtal han haft med barn i tioårsåldern och uppåt. Vad upplevde de när de läste? Vad tänkte de om boken?

Läslust åt alla! Tips och tricks från läsfrämjare i skola och på bibliotek

(Hegas)

Här bjuder ett gäng bibliotekarier och lärare på sina bästa metoder och projekt för att främja barns läsning. Författarbesök, läs jorden runt, visuella stöd för ökad förståelse, nyttja faktaböcker, universitetsstudenter som lässtödjare och arbeta digilogt för läslust i klassrummet.