Forskaren: Våga utmana kollegornas åsikter

Låt inte grupptrycket styra, råder forskaren. Foto: Getty Images.

På ett och samma fritidshem kan det kollegiala samtalet se helt annorlunda ut i det ena arbetslaget jämfört med det andra, konstaterar Sanna Hedrén i sin avhandling. Här är några av hennes tips för att göra samtalen så bra som möjligt.

1. Stanna upp och blicka bakåt

Många kollegiala samtal handlar om att lösa akuta praktiska problem i en nära framtid, som att fixa vikarier eller stuva om i schemat. Men det är viktigt att också tala om det som varit, om vad man kan lära sig av det man sett i interaktionen mellan barnen. Ett exempel kan vara att fundera över vad barnens ”vandringar” i matsalen under mellanmålet står för, är de bara rastlösa och energiska eller söker de trygghet i att veta vad de andra i rummet gör? Vad kan vi lära oss av det?

2. Lyssna på de nya i arbetslaget

Sammansvetsade arbetslag kan vara bra, genom att skapa både kontinuitet och trygghet för barnen. Men i min forskning såg jag att det också kan finnas problem just där. Det kan vara svårt att komma in som ny i den typen arbetslag, och få gehör för sina åsikter om hur arbetet kan utföras på nya sätt. Jag märkte att man socialiserade in de nya i det sätt att prata som redan fanns i gruppen, vilket gjorde att de nyas förslag ignorerades eller avfärdades. I stället för att föra över arbetskulturen på nya medarbetare bör man våga ifrågasätta egna rutiner. 

Sanna Hedrén är förskollärare i grunden, i dag forskare vid den tvärvetenskapliga Institutionen för tema vid Linköpings universitet. I avhandlingen ”Fritidshemmets (mellan)mål och mening: Positioneringar i kollegialt samtalande mellan fritidshemspersonal” har hon observerat samtal i två arbetslag på ett fritidshem med elever från förskoleklass till årskurs 3.

3. Våga utmana gruppens åsikt

Det är viktigt att våga utmana ”gruppens” åsikt. I en av mina undersökta grupper underströk de att ”vi vet att vi tycker lika, så vi behöver inte prata mer om saken”. Det är en riskabel attityd, gruppen måste alltid vara öppen för att höra alla individuella åsikter. Här kan man gå till läroplanen för fritidshemmet, den är vagt skriven och öppnar för olika tolkningar av hur arbetet kan läggas upp. Därför är det extra viktigt att lyssna till alla röster i arbetslaget och inte låta grupptänkandet ta över.

4. Skapa rutiner i samtalandet

Bristen på tid för kollegiala samtal gör att arbetslag ofta behöver prioritera det mest akuta. Genom att skapa rutiner för samtalandet blir det lättare att få till pedagogiska diskussioner. Gör en punktlista med frågor som: Vad gör vi? Vad vill vi ska hända? Varför är det viktigt att göra det? En sådan lista kan hjälpa vid utvärderingar: Vad hände? Vad får det för konsekvenser? Varför spelar det roll? Här är det viktigt att inte bara utvärdera det som varit problematiskt utan också det som fungerar bra.